ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2016 ανακοινώνει ότι:

1. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 11-06-2016 και η Κυριακή 12-06-2016.

2. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 21-03-2016 και διαρκεί έως και την Παρασκευή 01-04-2016.

3. Σε αυτή την εξεταστική περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Α (Α1-Α2), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική, και Ισπανική , Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, και Ισπανική καθώς και το επίπεδο Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ_2016

ΚΠΓ_Έντυπο Αίτησης Υποψηφίου_2016_ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ — Υποβολή Δικ. ΚΠγ Ιουνίου 2016

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2):

ΑΓΓΛΙΚΗ
: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Ιωάννινα- Ηράκλειο-Πάτρα-Λάρισα

ΓΑΛΛΙΚΗ
: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Ιωάννινα- Ηράκλειο-Πάτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- -Ιωάννινα- Ηράκλειο -Λάρισα

ΙΤΑΛΙΚΗ
: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- -Ιωάννινα- Ηράκλειο- Λάρισα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ
: Αθήνα- Θεσσαλονίκη

οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) θα υποβάλλονται στα Γραφεία τηςΔ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου στην οδό Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος) από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 01 Απριλίου 2016 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής

από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. 14420/ΚΒ/
2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.:

Α)
Ειδικό έντυπο «Aίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση»
, στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος. Η Αίτηση
διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και
από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

Β)
Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Γ)
Ένα παράβολο δημοσίου (e-paravolo- εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr), όπως
προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2),

β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).

Η έκδοση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) στη
διαδρομή: Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς Πολίτες/ e-παράβολο ή μέσω ΚΕΠ τα οποία μπορούν να μεσολαβήσουν για τη διεκπεραίωση της διοικητικής
διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και την έκδοση κωδικού πληρωμής του σύμφωνα με την αρ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ14290 (ΦΕΚ
1580/Β/2014) ΚΥΑ

Σε περίπτωση που η κατά τόπους αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει εκδώσει έντυπο παράβολο, θα γίνεται δεκτό.
Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δηλαδή στις 01-04-2016, γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη πληρωμής του eparavolo.

Δ) Αποδεικτικό ταυτότητας υποψηφίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 τ.Α’ 23-12-08) τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις
Δημόσιες Αρχές είναι:

1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,

2. Το διαβατήριο

3. Η άδεια οδήγησης

4. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου
.

Ανήλικοι υποψήφιοι
κάτω των δώδεκα ετών
, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το
Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: «Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούται να
εφοδιασθούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75 τ. Α΄ 11-06-1986) όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ.13, παρ.3.1 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2005) και ισχύει μέχρι σήμερα.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99 σύμφωνα με την οποία «Η
ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις
άλλες περιπτώσεις ,από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες
ελληνικές αρχές».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους,
καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει.


Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα θα υποβάλει μια αίτηση, όπου θα συμπληρώνει τις γλώσσες ,τα
επίπεδα και τα εξεταστικά κέντρα όπου επιθυμεί να εξεταστεί. Η εγγραφή του ανωτέρω γίνεται σε μία καταχώριση και ο υποψήφιος λαμβάνει έναν κωδικό
εξέτασης.

Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και επιπέδου δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων
. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λανθασμένη καταχώρηση από τη Δ.Δ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με ηλεκτρονική
επιστολή, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση.

6.
Στις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2016 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του επισυναπτόμενου πίνακα. Ο πίνακας αυτός ξεκινάει από την
δεύτερη σελίδα της αίτησης την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές όπου θα οριστούν εξεταστικά κέντρα. Οι
υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις περιοχές αυτές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη
θέση 13 τον κωδικό της περιοχής αυτής (ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).

7
. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές δεξιότητες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 13 της αίτησης.

Το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο της Αθήνας έχει κωδικό “001” και της Θεσσαλονίκης “002”. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να
συμπληρώσουν όλα τα πεδία 14-17 της αίτησης.

Παρακαλούμε τα πεδία 15-17 να συμπληρώνονται και να μην μένουν κενά. Προσοχή: Η παροχή βοηθού εξέτασης (πεδίο 16) χορηγείται στους
υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως, ακοής, γραφής κινητικότητας. Ο επιπλέον χρόνος εξέτασης (πεδίο 17) δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο
διαλείμματος μεταξύ της εξέτασης δύο ενοτήτων.

8.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 4 σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν σε δύο φύλλα. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τεσσάρων σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις τέσσερις σελίδες, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.

9.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή σε άλλο νόμιμο
αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σας προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι
Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω
και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

10
. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ αποδίδεται επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον
κωδικό της περιοχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης του στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος
κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι υποψήφιοι με ειδικές δεξιότητες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα ανάλογα με τη διάγνωση της γνωμάτευσης που προσκομίζουν. Επισημαίνεται ότι:

α)
Οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές γνωματεύσεις ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή
αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.4186/2013 οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ
ή/και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων έχουν μόνιμη ισχύ, εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου Νόμου,
σύμφωνα με τον αριθμό πρωτ.35246/Γ6/11.03.2014 έγγραφο της τέως Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

β)
Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «Κατανόηση προφορικού λόγου».

Αντίστοιχα οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας στην ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου» και οι υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή ή με δυσλεξία ή συναφές
πρόβλημα στην εξέταση της ενότητας «Παραγωγή γραπτού λόγου».

γ)
Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία
Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 10 της παρούσης.

δ)
Στους υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των θεμάτων και των απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους
ή δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα σε κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις, θα πρέπει να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο.


ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, μετά την έγκριση του από
την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και το Πρόγραμμα των Εξετάσεων και από τις ιστοσελίδες:http://www.minedu.gov.gr και http://dide.ira.sch.gr/

Ε.Υ.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση