Δημοσίευση Φ.Ε.Κ.

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: *70368/28-04-2017/Δ4/ΚΠ/ΥΠ.ΠΕ.Θ.* εγκυκλίου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα: *«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. **133381/Δ4**/12-08-2016 (Β΄ **2627**) Υπουργικής Απόφασης με θέμα:* *Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια**»* σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου με αριθμ.: *1542/τ. Β΄/04-05-2017*. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση