ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες ,

Σας ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών για το σχολικό έτος 2024-2025 θα μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο κάθε Πέμπτη προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω ή αποστέλλοντας τα στο e-mail του σχολείου :1epalirakl@gmail.com.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.
  2. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα και έτερου κηδεμόνα για ανήλικους μαθητές ή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου αν έχει κλείσει τα 18 κατά την ηλεκτρονική εγγραφή.
  3. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική δήλωση της οριστικής τοποθέτησης.
  4. Ταυτότητα μαθητή ή σε περίπτωση που δεν έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση αλλοδαπών μαθητών επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Μία φωτογραφία (1) για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης και τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης .