Σχετικά με Παραλαβή Τίτλων σπουδών.

Η παραλαβή των Απολυτηρίων και Πτυχίων γίνεται από τους μαθητές/τριες αυτοπροσώπως. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό , μπορεί να τα παραλάβει άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα φέρει μαζί του την σχετική από τον μαθητή/τρια εξουσιοδότηση και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.