Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου, θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π.) του κηδεμόνα του μαθητή/τριας.

Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξτε σε προηγούμενο άρθρο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.