πληροφορίες φοίτησης

1ο ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φοίτηση

ΕΠΑΡΚΗΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις

ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

  • ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α)
Απουσίες έως 50

β)
Απουσίες έως 114, από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι

δικαιολογημένες

γ)
Απουσίες έως 164, από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι

δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος Όρος της

προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες

και η διαγωγή κοσμιότατη

  • ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ)

α)
Απουσίες έως 33

β)
Απουσίες έως 75, από τις οποίες οι πάνω από 33 είναι

δικαιολογημένες

γ)
Απουσίες έως 108, από τις οποίες οι πάνω από 33 είναι

δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος Όρος της

προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες

και η διαγωγή κοσμιότατη

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις

των παραπάνω παραγράφων, η φοίτηση χαρακτηρίζεται

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ


Δικαιολόγηση απουσιών

Κάθε μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο, πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

  • Σε περίπτωση που απουσίασε για λόγους υγείας περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες, τότε ο κηδεμόνας του πρέπει να
    προσκομίσει ο ίδιος ιατρική βεβαίωση για το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

· Σε περίπτωση που απουσίασε για λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους έως και δύο συνεχόμενες ημέρες, τότε ο κηδεμόνας του πρέπει να
προσκομίσει ο ίδιος ενυπόγραφο σημείωμα. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το σχολικό έτος.

Και στις δυο περιπτώσεις
τα δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν και να πρωτοκολληθούν από τη γραμματεία του σχολείου πριν την παρέλευση δέκα ( 10 ) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Κηδεμόνας του μαθητή νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατά την εγγραφή τους, εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση
των απουσιών τους.