Ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για απόλυση και απόκτηση πτυχίου-παραπομπή μαθητών Γ’ τάξης ΕΠΑΛ

Άρθρο 129 Ν.4610/2019

Απόλυση και απόκτηση πτυχίου – Παραπομπή μαθητών Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής και της Γ΄ τάξης του τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής: α) Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο., όπως ορίζεται στο άρθρο 134, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). β) Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) ΚΑΙ σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι μικρότερος του οκτώ (8,00).

2. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως: α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας, στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 ως εξής: αα) Στα θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 ως εξής: αα) Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, στα σχεδιαστικά και θεωρητικά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. γ) Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 121 και της παραγράφου 6 του άρθρου 126.

3. Για τους μαθητές που μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω: α) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι. Αν επαναλάβουν τη φοίτηση και: αα) δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους, ββ) δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο, αλλά έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. β) Προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Σε αυτή την περίπτωση: αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους, ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

4. Αν οι μαθητές της παραγράφου 3 δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) και εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Αν δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου των επόμενων σχολικών ετών και να εξεταστούν προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε όσα από τα παραπάνω μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν ο Β.Ε.Ε είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά μόνο σε αυτά τα μαθήματα.

5. Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές της παραγράφου 3 είναι αυτά που έχουν ορισθεί για τους μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις. Η διαδικασία απόλυσης, απόκτησης πτυχίου και παραπομπής τους είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και ισχύει για κάθε σχολικό έτος

6. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.