ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022-2023.

Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο σχολείο οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).

Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης και την  έκδοση του αποτελέσματος της κατανομής ο έτερος κηδεμόνας, όπως είχε δηλωθεί στην Υ.Δ. σύμφωνα με την με αρ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 εγκύκλιο, πρέπει άμεσα να δηλώσει στο σχολείο, που έχει κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 και με κάθε πρόσφορο τρόπο,- ήτοι με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφορτώνοντάς τα στην εφαρμογή e-εγγραφές (η τελευταία περίπτωση αφορά συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχετικά πεδία της εφαρμογής)-, ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί (συμπληρώνει την Υπεύθυνη Δήλωση Έτερου κηδεμόνα ).

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ενυπόγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση στη σχολική μονάδα κατανομής με κάθε πρόσφορο τρόπο, ήτοι με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφορτώνοντάς τα στην εφαρμογή e-εγγραφές (η τελευταία περίπτωση αφορά συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχετικά πεδία της εφαρμογήςe-eggrafes):

Αν η δυσκολία που αντιμετωπίζετε αφορά μόνο στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων στο σχολείο τότε ΟΦΕΙΛΕΤΕ  να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως την Πέμπτη 14 Ιουλίου και την Πέμπτη 21 Ιουλίου (09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ ) που είναι μέρες θερινής εφημερίας.

Προσοχή!!

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου , θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή μέσω της εφαρμογής gov.gr ) του κηδεμόνα του μαθητή/τριας.

Εάν τα δικαιολογητικά προσκομισθούν αυτοπροσώπως, θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του κηδεμόνα και έτερου κηδεμόνα του μαθητή/τριας (από Κ.Ε.Π. ή μέσω της εφαρμογής gov.gr)

Τα υποχρεωτικά και απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο σχολείο μας είναι:

1. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου(από e-eggrafes) .

2. Η Υπεύθυνη δήλωση συνοδευτική αίτηση εγγραφής για το σχολείο μας (Προσοχή με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, θα ενημερώνεστε από το σχολείο για την πρόοδο του/της μαθητή/τριας και τις απουσίες του/της).

3. Η Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Κηδεμόνα (αυτός που χρησιμοποίησε τους δικούς του κωδικούς Taxisnet)

4. Η Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ΕΤΕΡΟΥ Κηδεμόνα.

5. Κατάλληλος τίτλος σπουδών (Προσοχή!!: Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται υπηρεσιακά όταν οριστικοποιηθεί η εγγραφή στο σχολείο μας) .

6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή

7.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (Για αλλοδαπούς)

8.  Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ). Από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία γι αυτό έως τέλος Σεπτέμβρη 2022).

9.  Τυχόν υπάρχουσες ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και γνωματεύσεις Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών.

10.    Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας) για την Α΄ και Β΄ τάξη και για την Γ΄ τάξη τέσσερις.

11.    Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλη ΔΕΚΟ για την έκδοση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των Απαραίτητων Δικαιολογητικών Εγγραφής για την ολοκλήρωση της εγγραφής.