ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 26027/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.